Anne Noortekeskus osaleb Eesti ANK projektis

PRESSITEADE Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

17.03.2014 saab alguse Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK)
suurprojekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi
noortekeskuste“.

Projekti on kaasatud kõik 15 maakonda 65. piirkonna ja 86.
noortekeskusega üle Eesti. Projekt keskendub 7.-26. aastaste riskioludes
elavate noorte heaolu ja noorsootöösse kaasatuse suurendamisele ning
erinevate tegevuste kaudu sotsiaalsete oskuste arendamisele. Projektiga
prognoositakse 25 000 erineva noore kaasatust ja ligikaudu 100 000
osalust.

Projekti programmi raames avatakse 69 uut, noorte poolt väljapakutud
huviringi, mis arendavad laste ja noorte sotsiaalseid oskuseid.
Rakendatakse uusi Norrast Eesti noortekeskuste tarbeks kohandatud
huvipõhiseid metoodikaid 60-ne uue huvigrupi kaasamiseks, 28. erinevas
piirkonnas viiakse läbi laagreid ning kümnes piirkonnas üle Eesti
luuakse noorte toetamiseks spetsiaalsed haridus- ja sotsiaalprogrammid.
Tähelepanu all on mitteformaalne kogemusõpe ja kontaktnoorsootöö.

Programmi raames toimub tihe koostöö Norra partneriga Ungdom & Fritid.
Peamisteks koostööpartneriteks Eestis on lisaks kohalikele
omavalitustele ja noortekeskustele Tallinna Ülikooli Pedagoogiline
Seminar, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti
Noorteühenduste Liit, Eesti Noorsootöötajate Ühendus, MTÜ Urban Style ja
MTÜ RuaCrew.

Projekti oodatava mõju ühiskonnas võtab kokku Eesti ANK tegevjuht Heidi
Paabort: „Noored on tegevuste tulemusena sotsiaalselt avatumad, oskavad
näha seoseid õpitu ja tegeliku elu vahel, on aktiivsemad ja julgemad oma
arvamust avaldama ning saavad elus paremini hakkama“.

Projekti toetab Eesti Noorsootöö Keskus Euroopa Majanduspiirkonna
finantsmehhanismi programmi „Riskilapsed- ja noored“ avatud taotlusvooru
„Noorte– ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja
–noori on paranenud“ kaudu 488 462,49 euroga.

Koostanud:
Natalia Sereda
Eesti ANK noorsootöö spetsialist

Lisainfo:
523 6504
ank@ank.ee
www.ank.ee